Skip to main content

DIE CASTING

สำหรับงานฉีดอะลูมิเนียม ซิงค์ โดยทั่วไป เช่น ผงไล่ขี้อะลูมิเนียม, ซิงค์, สเปรย์พ่นหน้าพิมพ์, น้ำมันหล่อลื่นลูกสูบ, น้ำมันทากระบวย

FLUX
ผงไล่อากาศในงานฉีดซิงค์และอะลูมิเนียม

PLUNGER OIL
หล่อลื่นกระบอกสูบเครื่องฉีดซิงค์และอะลูมิเนียม

หล่อเย็น #5
งานกัดกลึงใสหล่อเย็นสำหรับเครื่องจักรงานกัด, กลึง และ เครื่องไส

PL-W
ผงทากระบวย

น้ำยาพ่นหน้าพิมพ์
สำหรับพ่นหน้าแม่พิมพ์ซิงค์และอะลูมิเนียม