Skip to main content

BUFFING BAR & WAX

BUFFING BAR

For polishing the surface of metal and non-metal to be smooth, shiny and clear as required

Extra Rough Buffing Bar
ยาขัดก้อนที่มีความหยาบพิเศษ สำหรับขัดเปิดผิวที่หยาบมากใช้ได้กับโลหะทุกชนิด
สำหรับขัดผิวโลหะ และ อโลหะ ให้เรียบเนียน เงาใส ตามความต้องการ

Rough Buffing Bar
ยาขัดก้อนหยาบใช้ขัดเปิดผิวกับโลหะทุกชนิด
*ใช้กับโลหะได้ทุกประเภท

Medium Rough Buffing Bar
ใช้สำหรับขัดเงาและขัดลบรอยเส้นได้กับโลหะทุกชนิด
*ใช้กับโลหะได้ทุกประเภท

Medium Rough Buffing Bar
ใช้สำหรับขัดเงาและขัดลบรอยขนแมวได้
*ใช้กับโลหะและอโลหะทุกประเภท

Use For The Last Step To Shiny
ใช้สำหรับขัดเงาในขั้นตอนสุดท้าย
*ใช้กับโลหะและอโลหะทุกประเภท

Shiny Buffing Bar
ยาขัดก้อนเงาเหมาะสำหรับงานเครื่องประดับที่เป็นโลหะหรืออโลหะ

WAX

Liquid polish developed from buffing bar. By saving time and easy to use. Suitable for polishing work by automatic polishing machines.

WS-10
ยาขัดชนิดเหลวแบบขัดละเอียด

WR-10
ยาขัดชนิดเหลวแบบขัดหยาบ